Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ