Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ