Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông