Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)