Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp