Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú