Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ