Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất, truyền tải và phân phối điện