Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại