Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều