Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học,