Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít