Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết