Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre,