Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ