Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác