Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển