Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học