Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Photo, chuẩn bị tài liệu