Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở