Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Khai thác thuỷ sản nội địa