Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu