Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm