Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại