Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ