Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh