Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô