Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản