Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh