Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh