Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa