Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh