Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và