Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong