Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong