Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng)