Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng