Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến