Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)