Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và