Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)