Công ty doanh nghiệp tham gia ngành nghề Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)